Statut

Rozdział I – Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Towarzystwo Przyjaciół Wolsztyńskiej Parowozowni w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

§ 2

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

§ 3

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wolsztyn – Gminne Centrum Informacji, ul. Doktora Kocha 12 a.
 2. Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej z napisem „Towarzystwo Przyjaciół Wolsztyńskiej Parowozowni”, 64-200 Wolsztyn, ul. Doktora Kocha 12a.
 3. Stowarzyszenie posiada i posługuje się godłem – logo, którego formę graficzną określi uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 4

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 5

 1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
 2. Posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 6

Stowarzyszenie może być członkiem innych krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnym profilu działania.

§ 7

 1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
 2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Zakres obowiązków i wysokość wynagrodzenia zatrudnionych pracowników określi Zarząd
  Stowarzyszenia przestrzegając właściwe przepisy w tym zakresie.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji wyłącznie celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.

Rozdział II – Cele i środki działania

§ 8

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. ochrona i zachowanie Wolsztyńskiej Parowozowni wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną,
 2. ochrona i zachowanie parowozów oraz zabytkowego taboru kolejowego,
 3. wspieranie działań mających na celu utworzenie kolejowej ekspozycji muzealnej w Wolsztynie,
 4. działania na rzecz utrzymania parowozów w ruchu planowym,
 5. działania na rzecz zachowania infrastruktury technicznej służącej obsłudze parowozów na trasach łączących Wolsztyn z: Nową Solą, Lesznem, Luboniem, Zbąszyniem, Sulechowem,
 6. promowanie Wolsztyńskiej Parowozowni jako atrakcyjnego zabytku kultury technicznej,
 7. popularyzacja wiedzy na tematy związane z parowozami oraz kolejową infrastrukturą techniczną,
 8. wspieranie rozwoju ruchu turystycznego w oparciu o Parowozownię i linie kolejowe,
 9. wspieranie prac badawczych związanych z historią i funkcjonowaniem Wolsztyńskiej Parowozowni oraz zgromadzonych w niej eksponatów,
 10. pozyskiwanie nowych eksponatów związanych z kolejnictwem.

§ 9

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

 1. współdziałanie z samorządami terytorialnymi wszystkich szczebli, przedsiębiorcami oraz innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą,
 2. działalność edukacyjną, wydawniczą, kulturalną, turystyczną i inną upowszechniającą wiedzę o parowozach i Parowozowni,
 3. wspieranie przedsięwzięć w dziedzinie oświaty, kultury i turystyki ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju bazy turystycznej,
 4. wspieranie inicjatyw związanych z utrzymaniem w dobrym stanie urządzeń i eksponatów z towarzyszącą infrastrukturą,
 5. współpracę z ekspertami w zakresie problematyki objętej działaniem Stowarzyszenia,
 6. pozyskiwanie środków finansowych – krajowych i zagranicznych dla realizacji celów statutowych,
 7. współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie ochrony zabytków kultury technicznej związanych z Parowozownią i popularyzacji wiedzy o nich,
 8. inne sposoby działania wypracowane przez Stowarzyszenie.

Rozdział III – Członkowie – prawa i obowiązki

§ 10

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

§ 11

Stowarzyszenie posiada członków:

 1. zwyczajnych
 2. wspierających
 3. honorowych

§ 12

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:

 1. Każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych oraz
  • złoży deklarację członkowską na piśmie,
  • przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
 2. Każda jednostka samorządu terytorialnego zainteresowana.

§ 13

 1. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Oświadczenie woli wstąpienia do Stowarzyszenia i akceptacji jego statutu składa organ stanowiący danej jednostki samorządu w drodze uchwały.

§ 14

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, deklarująca pomoc finansową, rzeczową i merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

§ 15

Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§ 16

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

§ 17

Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

§ 18

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
 2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

§ 19

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. regularnego opłacania składek,
 4. udzielania władzom Stowarzyszenia wsparcia i pomocy w wykonywaniu zadań statutowych.

§ 20

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego. Mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 21

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 22

Członkowie honorowi są zwolnieni z płacenia składek członkowskich.

§ 23

Utrata członkostwa następuje na skutek:

 1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,
 2. wykluczenia przez Zarząd:
  • z powodu nieprzestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  • z powodu notorycznego nie uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia,
  • z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,
  • na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia
 3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 4. śmierci członka,
 5. utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§ 24

 1. Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu podając przyczyny i wskazując prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
 2. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

Rozdział IV – Władze stowarzyszenia

§ 25

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. inne komisje, podkomisje oraz zespoły problemowe lub doraźne.

§ 26

Kadencja władz:

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów,
 2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.

§ 27

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

Walne Zgromadzenie Członków

§ 28

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 1. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
  • z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  • z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 2. Każdemu członkowi zwykłemu Stowarzyszenia przysługuje w Zgromadzeniu jeden głos.
 3. Gminę – członka zwykłego Stowarzyszenia reprezentuje jej ustawowy przedstawiciel lub osoba desygnowana przez gminę.
 4. Klasztor lub instytucję kościelną reprezentują osoby wskazane przez władze kościelne.

§ 29

Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 30

 1. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§ 31

 1. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie.
 2. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny
 3. wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 32

Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.

§ 33

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie zmian statutu,
 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. zatwierdzenie planowanych wydatków finansowych,
 7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia
 8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 13. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,
 14. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 15. określenie godła – logo i innych znaków stosowanych przez Stowarzyszenie,
 16. opracowanie regulaminów lub ogólnych zasad prac powołanych przez siebie komisji, podkomisji oraz zespołów problemowych lub doraźnych,
 17. określenie w drodze uchwały wysokości i sposobu płacenia składek członkowskich.

Zarząd Stowarzyszenia

§ 34

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 3. Do ważności składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa.

§ 35

Zarząd składa się z 3-5 osób, w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów. Prezesa i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.

§ 36

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

§ 37

Do kompetencji Zarządu należą:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
 3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
 6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
 8. przyjmowanie i skreślanie członków.

Komisja Rewizyjna

§ 38

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

§ 39

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
 2. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:
  1. będące członkami Zarządu lub pozostające z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa,
  2. powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  3. skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 40

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Zarządu,
 2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
 3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
 4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
 5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

Rozdział V – Majątek i fundusze

§ 41

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

 1. ze składek członkowskich,
 2. z darowizn, spadków, zapisów,
 3. z dotacji i ofiarności publicznej.

§ 42

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

§ 43

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 44

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§ 45

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w
szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu
działających łącznie.

Rozdział VI – Postanowienia końcowe

§ 46

 1. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonają pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
 2. Dokonane zmiany zatwierdza najbliższe Walne Zgromadzenie Członków.

§ 47

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 48

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 49

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

Chcesz nas lepiej poznać? Poczytaj:

© TPWP 2021. Strona używa plików cookies. Polityka prywatności zawiera więcej informacji o cookies. Design & Development: Michał Pawełczyk